Av. Ali Oğulcan ARSLAN

Yasaların ilk ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemektir.

Kadın lehine yoksulluk nafakası verilebilmesi için, kendi isteğiyle mi işten çıktığı yoksa işveren tarafından mı işten çıkarıldığı hususu araştırılıp sonuca göre bir karar verilmesi gerekir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/4542 E. , 2019/5124 K.)


Mirasçıların, mirasçılık belgesi almaları ile veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermiş olmaları mirası kabul anlamında yorumlanamaz.(Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2016/16065 E. 2020/6541 K.)


Mahkemece keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiği durumlarda; keşif ve bilirkişi incelemesi için gereken avansın mahkemenin istemine rağmen davacı tarafından yatırılmaması halinde davalı idareden istenilmesi, davalı idare tarafından da ödenmediği takdirde, ileride haksız çıkan taraftan alınmak üzere Hazineden karşılanması gerekir.Davacıdan keşif ve bilirkişi incelemesi için gerekli giderlerin yatırılmasının istenilmesine rağmen yatırılmaması üzerine, davacının iddialarının kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
(Danıştay 6. Daire, 06.09.2018, E:2016/4383, K:2018/6564)